BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 16 | UU: 402

LXXVI. mSQL Functions

Wstęp

These functions allow you to access mSQL database servers. More information about mSQL can be found at http://www.hughes.com.au/.

Instalacja

In order to have these functions available, you must compile PHP with msql support by using the --with-msql[=DIR] option. DIR is the mSQL base install directory, defaults to /usr/local/msql3.

Note to Win32 Users: In order to enable this module on a Windows environment, you must copy msql.dll from the DLL folder of the PHP/Win32 binary package to the SYSTEM32 folder of your windows machine. (Ex: C:\WINNT\SYSTEM32 or C:\WINDOWS\SYSTEM32)

Konfiguracja czasu wykonywania

Na działanie tych funcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Tabela 1. mSQL configuration options

NameDefaultChangeableChangelog
msql.allow_persistent"On"PHP_INI_SYSTEM 
msql.max_persistent"-1"PHP_INI_SYSTEM 
msql.max_links"-1"PHP_INI_SYSTEM 
Szczegóły i definicje dotyczące stałych PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Dodatek H.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

msql.allow_persistent boolean

Whether to allow persistent mSQL connections.

msql.max_persistent integer

The maximum number of persistent mSQL connections per process.

msql.max_links integer

The maximum number of mSQL connections per process, including persistent connections.

Typy zasobów

There are two resource types used in the mSQL module. The first one is the link identifier for a database connection, the second a resource which holds the result of a query.

Stałe predefinopwane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

MSQL_ASSOC (integer)

MSQL_NUM (integer)

MSQL_BOTH (integer)

Przykłady

This simple example shows how to connect, execute a query, print resulting rows and disconnect from a mSQL database.

Przykład 1. mSQL usage example

<?php
/* Connecting, selecting database */
$link = msql_connect('localhost', 'username', 'password')
    or die(
'Could not connect : ' . msql_error($link));

msql_select_db('database', $link)
    or die(
'Could not select database');

/* Issue SQL query */
$query = 'SELECT * FROM my_table';
$result = msql_query($query, $link) or die('Query failed : ' . msql_error($link));

/* Printing results in HTML */
echo "<table>\n";
while (
$row = msql_fetch_array($result, MSQL_ASSOC)) {
    echo
"\t<tr>\n";
    foreach (
$row as $col_value) {
        echo
"\t\t<td>$col_value</td>\n";
    }
    echo
"\t</tr>\n";
}
echo
"</table>\n";

/* Free result set */
msql_free_result($result);

/* Close connection */
msql_close($link);
?>

Spis treści
msql_affected_rows -- Returns number of affected rows
msql_close -- Close mSQL connection
msql_connect -- Open mSQL connection
msql_create_db -- Create mSQL database
msql_createdb -- Alias of msql_create_db()
msql_data_seek -- Move internal row pointer
msql_db_query -- Send mSQL query
msql_dbname -- Alias of msql_result()
msql_drop_db -- Drop (delete) mSQL database
msql_error -- Returns error message of last msql call
msql_fetch_array -- Fetch row as array
msql_fetch_field -- Get field information
msql_fetch_object -- Fetch row as object
msql_fetch_row -- Get row as enumerated array
msql_field_flags -- Get field flags
msql_field_len -- Get field length
msql_field_name -- Get field name
msql_field_seek -- Set field offset
msql_field_table -- Get table name for field
msql_field_type -- Get field type
msql_fieldflags -- Alias of msql_field_flags()
msql_fieldlen -- Alias of msql_field_len()
msql_fieldname -- Alias of msql_field_name()
msql_fieldtable -- Alias of msql_field_table()
msql_fieldtype -- Alias of msql_field_type()
msql_free_result -- Free result memory
msql_list_dbs -- List mSQL databases on server
msql_list_fields -- List result fields
msql_list_tables -- List tables in an mSQL database
msql_num_fields -- Get number of fields in result
msql_num_rows -- Get number of rows in result
msql_numfields -- Alias of msql_num_fields()
msql_numrows -- Alias of msql_num_rows()
msql_pconnect -- Open persistent mSQL connection
msql_query -- Send mSQL query
msql_regcase -- Alias of sql_regcase()
msql_result -- Get result data
msql_select_db -- Select mSQL database
msql_tablename -- Alias of msql_result()
msql -- Alias of msql_db_query()
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker