BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 6 | UU: 28

Rozdział 16. Struktury kontrolne

Każdy skrypt PHP zbudowany jest z wyrażeń. Wyrażeniem może być przypisanie, odwołanie do funkcji, pętla, wyrażenie warunkowe, a nawet wyrażenie, które nic nie robi (puste wyrażenie). Wyrażenia zwykle kończą się znakiem średnika. Dodatkowo, wyrażenia mogą być grupowane przez umieszczenie ich w nawiasach sześciennych. Grupa wyrażeń sama także jest wyrażeniem. W tym rozdziale opisano rozmaite rodzaje wyrażeń.

if

Instrukcja if (jeżeli) jest jednym z najważniejszych mechanizmów dostępnych w wielu językach z PHP włącznie. Pozwala na wyodrębnienie fragmentu kodu, który zostanie wykonany pod określonym warunkiem. Instrukcja if w PHP jest bardzo podobna do swojego odpowiednika z języka C:

if (warunek)
    wyrażenie

Jak opisano w rozdziale na temat wyrażeń, obliczana jest wartość logiczna wyrażenia warunek. Jeśli warunek jest równy TRUE wyrażenie zostanie wykonane; w przeciwnym razie zostanie pominięte. Więcej informacji na temat obliczania logicznych wartości wyrażeń w rozdziale 'Konwersja do typu boolowskiego'.

Poniższy przykład wyświetli napis a jest większe niż b, jeśli $a będzie większe od $b:

if ($a > $b)
    print "a jest większe niż b";

Często potrzeba, aby więcej niż jedna instrukcja była wykonana pod przyjętym warunkiem. Nie ma oczywiście potrzeby umieszczać każdej z tych instrukcji w osobnej strukturze if. Zamiast tego należy zgrupować te instrukcje za pomocą instrukcji grupującej. Na przykład poniższy kod wyświetli a jest większe niż b, jeżeli $a jest większe niż $b, i przypisze wartość $a do $b:

if ($a > $b) {
    print "a jest większe niż b";
    $b = $a;
}

Instrukcje if mogą być dowolnie umieszczane wewnątrz innych instrukcji if, co zapewnia autorowi programu kompletną elastyczność przy ustalaniu warunkowego wykonywania poszczególnych części programu.

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker