BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 13 | UU: 555

© Leszek Krupiński

Najnowszą wersję kursu można znaleźć pod adresem http://phpkurs.pl/


Spis treści

1. Podstawy
Wstęp
Co to jest PHP
Wstawianie skryptów PHP
Błędy i debugowanie
2. Składnia języka
Zakańczanie instrukcji
Komentarze
Zmienne
Typy zmienych
Zmiana typu
Predefiniowane zmienne
Stałe
3. Operatory
Co to jest?
Operatory arytmetyczne
Operator przypisania
Operatory operacji bitowych
Operatory porównania
Operator kontroli błędów
Operator wywołania
Operatory inkrementacji i dekrementacji
Operatory logiczne
Operator ciągu
4. Struktury kontrolne
Instrukcje warunkowe
Pętla FOR
Pętla while
Pętla do...while
Przerywanie wykonań pętli
Składnia switch
5. Tablice
Wstęp
Tablica asocjacyjna
Przeglądanie tablic
Sortowanie tablic
Tworzenie ciągów z tablic i odwrotnie
6. Ponowne użycie kodu
Funkcje
Klasy
Instrukcje include i require
Funkcja readfile()
Zasięg zmiennych
7. Przekazywanie zmiennych między stronami
Formularze
Upload plików
Odnośniki
Cookies
register_globals
8. Obsługa sesji
9. Obsługa ciągów tekstowych
Wyrażenia regularne
Porównywanie ciągów
Wyciąganie fragmentów ciągów
Podmienianie fragmentów ciągów
Podmienianie znaków w ciągach
Inne funkcje
10. Odbieranie plików od użytkownika
11. Operacje na plikach
Otwieranie i zamykanie plików
Wewnętrzny wskaźnik pliku
Odczyt z plików
Zapis do pliku
Przycinanie plików
Blokowanie plików
Funkcje informacyjne
Operacje na plikach i katalogach
Kopiowanie
Przenoszenie i zmiana nazwy
Usuwanie
Tworzenie katalogów
Prawa dostępu (tylko UNIX)
Przetwarzanie ścieżki
Operacje na katalogach
12. Przetwarzanie daty
Sprawdzanie poprawności
Pobieranie aktualnej daty
Konwersja daty do formatu timestamp
Część kalendarzowa
Część zegarowa
Strefa czasowa
Część liczbowa
Formatowanie daty
Tworzenie daty względnej do aktualnej (np. 'za 2 dni')
Porównywanie dat

Spis przykładów

1.1. Skrypt Hello World!
2.1. Zakańczanie instrukcji
2.2. Stosowanie komentarzy
2.3. Komentarze wielolinijkowe
2.4. Koncepcja zmiennych
2.5. Formaty liczbowe
2.6. Zmiana typu zmiennej
2.7. Rzutowanie typów
2.8. Przykład użycia funkcji settype
2.9. Definiowanie stałych
3.1. Przykład użycia operatora kontroli błędów
3.2. Przykład użycia operatora wywołania
3.3. Przykład funkcjonowania inkrementacji i dekrementacji
3.4. Przykład użycia operatora ciągu
4.1. Składnia instrukcji warunkowej
4.2. Przykład instrukcji warunkowej
4.3. Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych
4.4. Grupowanie warunków
4.5. Pętla FOR
4.6. Przykład użycia pętli for
4.7. Pętla while
4.8. Przykład użycia pętli while
4.9. Pętla do ... while
4.10. Instrukcja continue
4.11. Wyświetlanie liczb parzystych
4.12. Instrukcja brake
4.13. Składnia switch
4.14. Przykład użycia składni switch
5.1. Tworzenie tablicy
5.2. Indeksy tablic
5.3. Tablice asocjacyjne
5.4. Przeglądanie tablic pętlą
5.5. Pętla for i funkcja count
5.6. Przeglądanie tablic asocjacyjnych
5.7. Rozdzielenie danych separowanych średnikiem
5.8. Łączenie danych z tablicy
6.1. Definicja funkcji
6.2. Przykład definicji klasy
6.3. Przykład dziedziczenia
6.4. Zastosowanie konstruktora
6.5. Zasięg zmiennych
6.6. Zmiana zasięgu zmiennej
6.7. Zmienna statyczna
6.8. Zmiana zasięgu zmiennej
7.1. Odczytywanie wartości z formularza
7.2. Serializacja i deserializacja tablicy
8.1. Zliczanie ile dana osoba odczytała daną stronę z czasie jednej sesji.
9.1. Proste porównywanie ciągów
9.2. Operator identyczności
9.3. Zastosowanie funkcji strstr
9.4. Użycie funkcji strstr() w warunku
9.5. Użycie funkcji ereg w warunku
9.6. Porównywanie ciągów przy użyciu funkcji strcmp
9.7. Użycie funkcji substr()
9.8. Zastosowanie funkcji explode
9.9. Rozszerzony przykład użycia funkcji explode
9.10. Zastosowanie funkcji split()
9.11. Zastosowanie funkcji strpos()
9.12. Podmiana tekstu przy pomocy funkcji str_replace()
9.13. Usuwanie polskich znaków diakrytycznych
9.14. Translacja polskich znaków diakrytycznych
10.1. Odbieranie pliku od użytkownika
11.1. Otwarcie pliku do odczytu
11.2. Odczyt danych z pliku
11.3. Wczytywanie całości pliku
11.4. Wczytywanie całości pliku przy użyciu funkcji file
11.5. Zapis do pliku
11.6. Licznik odwiedzin z blokowaniem bazy
11.7. Sprawdzanie powodzenia kopiowania
11.8. Sposoby użycia funkcji rename
11.9. Przetwarzanie ścieżki
11.10. Wyświetlenie wszystkich nazw plików z katalogu /tmp
11.11. Odczytywanie zawartości katalogu przy uzyciu funcji dir
12.1. Przykład skryptu sprawdzającego poprawność daty
12.2. Funkcja zwracająca czas z mikrosekundami
12.3. Liczenie czasu generowania strony
12.4. Generowanie timestampu
12.5. Przykład użycia funkcji date
12.6. Użycie funkcji strftime
12.7. Tworzenie daty o godzinę w przód
12.8. Data "za miesiąc"
12.9. Tworzenie względnej daty za pomocą funkcji strtotime
12.10. Porównywanie daty w formacie timestamp
12.11. Sprawdzanie czy daty są z tego samego dnia
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker