BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 7 | UU: 253

Funkcje nieco bliżej

Z funkcjami mieliśmy do czynienia już wcześniej. Powiedzieliśmy sobie wtedy, że są to wydzielone fragmenty kodu realizujące jakąś czynność. Przytoczyłem przy tym dość banalny przykład funkcji PokazTekst() , wyświetlającej w konsoli ustalony napis.

Niewątpliwie był on klarowny i ukazywał wspomniane tam przeznaczenie funkcji (czyli podział kodu na fragmenty), jednakże pomijał dwa bardzo ważne aspekty z nimi związane. Chodzi mianowicie o parametry oraz zwracanie wartości . Rozszerzają one użyteczność i możliwości funkcji tak znacznie, że bez nich w zasadzie trudno wyobrazić sobie skuteczne i efektywne programowanie.

W takiej sytuacji nie możemy wszak przejść obok nich obojętnie - niezwłocznie przystąpimy zatem do poznawania tych arcyważnych zagadnień :)

Parametry funkcji

Nie tylko w programowaniu trudno wskazać operację, którą można wykonać bez posiadania o niej dodatkowych informacji. Przykładowo, nie można wykonać operacji kopiowania czy przesunięcia pliku do innego katalogu, jeśli nie jest znana nazwa tegoż pliku oraz nazwa docelowego folderu.

Gdybyśmy napisali funkcję realizującą taką czynność, to nazwy pliku oraz katalogu finalnego byłyby jej parametrami .

Parametry funkcji to dodatkowe dane, przekazywane do funkcji podczas jej wywołania.

Parametry pełnią rolę dodatkowych zmiennych wewnątrz funkcji i można ich używać podobnie jak innych zmiennych, zadeklarowanych w niej bezpośrednio. Różnią się one oczywiście tym, że wartości parametrów pochodzą z "zewnątrz" - są im przypisywane podczas wywołania funkcji.

Po tym krótkim opisie czas na obrazowy przykład. Oto zmodyfikujemy nasz program liczący tak, żeby korzystał z dobrodziejstw parametrów funkcji:

// Parameters - wykorzystanie parametrów funkcji
#include <iostream>
#include <conio.h>
void Dodaj( int nWartosc1, int nWartosc2)
{
int nWynik = nWartosc1 + nWartosc2;
std::cout << nWartosc1 << " + " << nWartosc2 << " = " << nWynik;
std::cout << std::endl;
}
void main()
{
int nLiczba1;
std::cout << "Podaj pierwsza liczbe: " ;
std::cin >> nLiczba1;
int nLiczba2;
std::cout << "Podaj druga liczbe: " ;
std::cin >> nLiczba2;
Dodaj (nLiczba1, nLiczba2);
getch();
}

Rzut oka na działający program pozwala stwierdzić, iż wykonuje on taką samą pracę, jak jego poprzednia wersja. Z kolei spojrzenie na kod ujawnia w nim widoczne zmiany - przyjrzyjmy się im.

Zasadnicza czynność programu, czyli dodawanie dwóch liczb, została wyodrębniona w postaci osobnej funkcji Dodaj() . Posiada ona dwa parametry nWartosc1 i nWartosc2 , które są w niej dodawane do siebie i wyświetlane w konsoli.

Wielce interesujący jest w związku z tym nagłówek funkcji Dodaj() , zawierający deklarację owych dwóch parametrów:

void Dodaj( int nWartosc1, int nWartosc2)

Jak sam widzisz, wygląda ona bardzo podobnie do deklaracji zmiennych - najpierw piszemy typ parametru, a następnie jego nazwę. Nazwa ta pozwala odwoływać się do wartości parametru w kodzie funkcji, a więc na przykład użyć jej jako składnika sumy.

Określenia kolejnych parametrów oddzielamy od siebie przecinkami, zaś całą deklarację umieszczamy w nawiasie po nazwie funkcji.

Wywołanie takiej funkcji jest raczej oczywiste:

Dodaj (nLiczba1, nLiczba2);

Podajemy tu w nawiasie kolejne wartości , które zostaną przypisane jej parametrom; oddzielamy je tradycyjnie już przecinkami. W niniejszym przypadku parametrowi nWartosc1 zostanie nadana wartość zmiennej nLiczba1 , zaś nWartosc2 - nLiczba2 .

Myślę, że jest to dość intuicyjne i nie wymaga więcej wyczerpującego komentarza :)

***

Reasumując: parametry pozwalają nam przekazywać funkcjom dodatkowe dane, których mogą użyć do wykonania swoich działań. Ilość, typy i nazwy parametrów deklarujemy w nagłówku funkcji, zaś podczas jej wywoływania podajemy ich wartości w analogiczny sposób.

Wartość zwracana przez funkcję

Spora część funkcji pisanych przez programistów ma za zadanie obliczenie jakiegoś wyniku (często na podstawie przekazanych im parametrów). Inne z kolei wykonują operacje, które nie zawsze muszą się udać (choćby usunięcie pliku - dany plik może przecież już nie istnieć).

W takich przypadkach istnieje więc potrzeba, by funkcja zwróciła jakąś wartość . Niekiedy będzie to rezultat jej intensywnej pracy, a innym razem jedynie informacja, czy zlecona funkcji czynność została wykonana pomyślnie.

Zgodnie ze zwyczajem, popatrzymy teraz na odpowiedni program przykładowy 1 :) Pyta on użytkownika o długości boków prostokąta, wyświetlając w zamian jego pole powierzchni oraz obwód. Czyni to ten kod (jest to fragment funkcji main() ):

// ReturnValue - funkcje zwracające wartość
int nDlugosc1;
std::cout << "Podaj dlugosc pierwszego boku: " ;
std::cin >> nDlugosc1;
int nDlugosc2;
std::cout << "Podaj dlugosc drugiego boku: " ;
std::cin >> nDlugosc2;
std::cout << "Obwod prostokata: " << Obwod(nDlugosc1, nDlugosc2) << std::endl;
std::cout << "Pole prostokata: " << Pole(nDlugosc1, nDlugosc2) << std::endl;
getch();

Linijki wyświetlające gotowy wynik zawierają wywołania dwóch funkcji - Obwod() i Pole() . Można je umieścić w tym miejscu, gdyż zwracają one wartości - w dodatku te, które chcemy zaprezentować :) Wyświetlamy je dokładnie w ten sam sposób jak wartości zmiennych i wszystkich innych wyrażeń liczbowych.

Cała istota działania aplikacji zawiera się więc w tych dwóch funkcjach. Prezentują się one następująco:

int Obwod( int nBok1, int nBok2)
{
return 2 * (nBok1 + nBok2);
}
int Pole( int nBok1, int nBok2)
{
return nBok1 * nBok2;
}

Cóż ciekawego możemy o nich rzec? Widoczną różnicą w stosunku do dotychczasowych przykładów funkcji, jakie mieliśmy okazję napotkać, jest chociażby zastąpienie słówka void przez nazwę typu, int . To oczywiście nie przypadek - w taki właśnie sposób informujemy kompilator, iż nasza funkcja ma zwracać wartość oraz wskazujemy jej typ.

Kod funkcji to tylko jeden wiersz, zaczynający się od return ('powrót'). Określa on ni mniej, ni więcej, jak tylko ową wartość, która będzie zwrócona i stanie się wynikiem działania funkcji. Rezultat ten zobaczymy w końcu i my w oknie konsoli:


Screen 10. Miernik prostokątów w akcji

return powoduje jeszcze jeden efekt, który nie jest tu tak wyraźnie widoczny. Użycie tej instrukcji skutkuje mianowicie natychmiastowym przerwaniem działania funkcji i powrotem do miejsca jej wywołania. Wprawdzie nasze proste funkcje i tak kończą się niemal od razu, więc nie ma to większego znaczenia, jednak w przypadku poważniejszych podprogramów należy o tym fakcie pamiętać.

Wynika z niego także możliwość użycia return w funkcjach niezwracających żadnej wartości - można je w ten sposób przerwać, zanim wykonają swój kod w całości. Ponieważ nie mamy wtedy żadnej wartości do zwracania, używamy samego słowa return ; - bez wskazywania nim jakiegoś wyrażenia.

***

Dowiedzieliśmy się zatem, iż funkcja może zwracać wartość jako wynik swej pracy. Rezultat taki winien być określonego typu - deklarujemy go w nagłówku funkcji jeszcze przed jej nazwą. Natomiast w kodzie funkcji możemy użyć instrukcji return , by wskazać wartość będącą jej wynikiem. Jednocześnie instrukcja ta spowoduje zakończenie działania funkcji.

Składnia funkcji

Gdy już poznaliśmy zawiłości i niuanse związane z używaniem funkcji w swoich aplikacjach, możemy tą wydatną porcję informacji podsumować ogólnymi regułami składniowymi dla podprogramów w C++. Otóż postać funkcji w tym języku jest następująca:

typ_zwracanej_wartości / void nazwa_funkcji ( [ typ_parametru nazwa , ... ] )
{
instrukcje_1
return wartość_funkcji_1 ;
instrukcje_2
return wartość_funkcji_2 ;
instrukcje_3
return wartość_funkcji_3 ;
...
return wartość_funkcji_n ;
}

Jeżeli dokładnie przestudiowałeś (i zrozumiałeś! :)) wiadomości z tego paragrafu i z poprzedniego rozdziału, nie powinna być ona dla ciebie żadnym zaskoczeniem.

Zauważ jeszcze, ze fraza return może występować kilka razy, zwracać w każdym z wariantów różne wartości, a całość funkcji mieć logiczny sens i działać poprawnie. Jest to możliwe między innymi dzięki instrukcjom warunkowym, które poznamy już za chwilę.

***

W ten oto sposób uzyskaliśmy bardzo ważną umiejętność programistyczną, jaką jest poprawne używanie funkcji we własnych programach. Upewnij się przeto, iż skrupulatnie przyswoiłeś sobie informacje o tym zagadnieniu, jakie serwowałem w aktualnym i poprzednim rozdziale. W dalszej części kursu będziemy często korzystać z funkcji w przykładowych kodach i omawianych tematach, dlatego ważne jest, byś nie miał kłopotów z nimi.

Jeśli natomiast czujesz się na siłach i chcesz dowiedzieć czegoś więcej o funkcjach, zajrzyj do pomocy MSDN zawartej w Visual Studio.

Kurs C++
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker