BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 6 | UU: 12

Bazy PostreSQL

Opis bazy danych PostgreSQL można znaleźć na stronie www.postgersql.org

bool pg_close([int id_polaczenia])
- funkcja zamyka połączenie z bazą danych o identyfikatorze id_polaczenia

int pg_cmdtuples(int id_wynikow)
- funkcja zwraca ilość zbiorów (rekordów) objętych wynikiem wykonywania zapytania przekazanego do id_wynikow

int pg_connect([string lancuch_polaczenia] | [string host, string port, [string opcje, [string tty,]] string nazwa_bazy])
- funkcja nawiązuje połączenie z bazą danych PostgreSQL wykorzystując parametry, tj. adres komputera host, numer portu port, nazwa użytkownika, hasło, itp.

string pg_dbname([int id_polaczenia])
- funkcja zwraca nazwę bieżącej bazy danych lub z połączenia o identyfikatorze id_polaczenia; w przypadku braku połączenia funkcja zwraca wartość false

string pg_errormessage([int id_polaczenia])
- funkcja zwraca opis błędu w postaci łańcucha znakowego

int pg_exec([int id_polaczenia,] string zapytanie)
- funkcja wykonuje zapytanie zapytanie na bazie o identyfikatorze id_polaczenia

array pg_fetch_array(int id_wynikow, int numer_wiersza [, typ_wyniku])
- funkcja zwraca tablicę zawierającą wartości poszczególnych pól z wyniku zapytania przechowywanym pod identyfikatorem id_wynikow o numerze wiersza numer_wiersza; funkcja jest bardziej rozbudowaną wersją funkcji pg_fetch_row() gdyż oprócz dostępu do poszczególnych pól danego rekordu (wiersza) za pomocą wartości liczbowych istnieje możliwość pobrania ich wartości używając nazwy pól (tzw. tablica accocjacyjna); typ_wyniku może przyjąć wartości: PGSQL_ASSOC, PGSQL_NUM, PGSQL_BOTH

object pg_fetch_object(int id_wynikow, int wiersz [, typ_wyniku])
- funkcja zwraca obiekt zawierający wartości poszczególnych pól z wyniku zapytania przechowywanym pod identyfikatorem id_wynikow o numerze wiersza numer_wiersza; dostęp do pola odbywa się następująco:
$dane = pg_fetch_object($wynik, $wiersz);
echo ($dane->nazwa_pola);

array pg_fetch_row(int id_wynikow, int wiersz)
- funkcja zwraca tablicę zawierającą wartości poszczególnych pól z wyniku zapytania przechowywanym pod identyfikatorem id_wynikow o numerze wiersza numer_wiersza; dostęp do poszczególnych pól odbywa się poprzez podanie numeru pola, np.:
$dane = pg_fetch_row($wynik, $wiersz);
echo ($dane[0]);

int pg_fieldisnull(int id_wynikow, int numer_wiersza, mixed pole)
- funkcja sprawdzająca czy pole pole z wiersza o numerze numer_wiersza ze zbioru rekordów o identyfikatorze id_wynikow posiada wartość NULL

string pg_fieldname(int id_wynikow, int numer_pola)
- funkcja zwraca nazwę pola o numerze podanym w numer_pola ze zbioru rekordów o identyfikatorze id_wynikow

int pg_fieldnum(int id_wynikow, string nazwa_pola)
- funkcja zwraca numer pola o nazwie nazwa_pola ze zbioru rekordów o identyfikatorze id_wynikow

int pg_fieldprtlen(int id_wynikow, int numer_pola, string nazwa_pola)
- funkcja zwraca aktualną długość wydrukowanej zawartości (liczbę znaków) specyficznych wartości wskazanego pola

int pg_fieldsize(int id_wynikow, int numer_pola)
- funkcja zwraca wartość długości wewnętrznej pola o numerze numer_pola ze zbioru rekordów o identyfikatorze id_wynikow; jeśli zwrócona zostanie wartość -1 oznacza to, że pole jest zmiennej długości

string pg_fieldtype(int id_wynikow, int numer_pola)
- funkcja zwraca typ pola o numerze numer_pola ze zbioru rekordów o identyfikatorze id_wynikow

int pg_freeresult(int id_wynikow)
- funkcja zwalnia pamięć zajmowaną na przechowanie wyników o identyfikatorze id_wynikow; funkcja także jest automatycznie wywoływana po zakończeniu wykonywania skryptu

int pg_getlastoid(int id_wynikow)
- funkcja zwraca ostatni identyfikator obiektu ze zbioru rekordów o identyfikatorze id_wynikow; funkcja zwraca wartość -1 jeśli komendą wysłaną do bazy przy pomocy funkcji pg_exec() nie był INSERT, w przeciwnym wypadku wartość będzie liczbą dodatnią

string pg_host(int id_polaczenia)
- funkcja zwraca nazwę hosta z połączenia o identyfikatorze id_polaczenia

void pg_loclose(int deskryptor_pliku)
- funkcja zamyka duży obiekt

int pg_locreate(int id_polaczenia)
- funkcja tworzy duży obiekt dla określonego połączenia poprzez identyfikaroe id_polaczenia

int pg_loopen(int id_polaczenia, int id_obiektu, string tryb)
- funkcja otwiera duży obiekt oraz zwraca jego deskryptor pliku; deskryptor pliku zawiera informacje na temat połączenia;
UWAGA: nie wolno zamykać połączenia przed zamknięciem deskryptora pliku dużego obiektu

string pg_loread(int deskryptor_pliku, int dlugosc)
- funkcja odczytuje zawartość dużego obiektu o długości dlugosc

void pg_loreadall(int deskryptor_pliku, int dlugosc)
- funkcja odczytuje całą zawartość dużego obiektu i przesyła ją do przeglądarki tuż po wysłaniu wszystkich nagłówków; używana przy wysyłaniu danych binarnych tj. bitmap czy dźwięku

void pg_lounlink(int id_polaczenia, int id_obiektu)
- funkcja usuwa duży obiekt o identyfikatorze id_obiektu z połączenia o identyfikatorze id_polaczenia

int pg_lowrite(int deskryptor_pliku, string bufor)
- funkcja zapisuje duży obiekt zawarty w zmiennej bufor i zwraca ilość zapisanych bajtów lub wartość false jeśli wystąpił błąd

int pg_numfields(int id_wynikow)
- funkcja zwraca ilość pól zawartych w zbiorze wyników o identyfikatorze id_wynikow, zwróconego przez funkcję pg_exec()

int pg_numrows(int id_wynikow)
- funkcja zwraca ilość wierszy zawartych w zbiorze wyników o identyfikatorze id_wynikow, zwróconego przez funkcję pg_exec()

string pg_options(int id_polaczenia)
- funkcja zwraca opcje skojarzone z danym połączeniem id_polaczenia w postaci łańcucha

int pg_pconnect([string lancuch_polaczenia] | [string host, string port, [string opcje, [string tty,]] string nazwa_bazy])
- funkcja nawiązuje trwałe połączenie (niezamykane w czasie zakończenia wykonywania skryptu) z bazą danych PostgreSQL wykorzystując parametry, tj. adres komputera host, numer portu port, nazwa użytkownika, hasło, itp.

int pg_port([int id_polaczenia])
- funkcja zwraca numer portu skojarzonego z połączeniem o identyfikatorze id_polaczenia

mixed pg_result(int id_wynikow, int numer_wiersza, mixed nazwa_pola)
- funkcja zwraca zawartość pola o podanej nazwie lub numerze w nazwa_pola z wiersza o numerze numer_wiersza z wyników o identyfikatorze id_wynikow; instrukcja jest równoważna:
$row = pg_fetch_array($id_wynikow, $numer_wiersza);
return $row[$nazwa_pola];

string pg_tty(int id_polaczenia)
- funkcja zwraca nazwę tty skojarzoną z danym połączeniem

Przykład użycia powyższych funkcji

/* nawiązanie połaczenia z bazą PostgreSQL o nazwie nazwa_bazy na hoście www.strona.pl */
$conn = pg_connect("host='www.strona.pl' dbname='nazwa_bazy' user='uzytkownik' password='haslo'");
$sql_query = "SELECT * FROM tabela;";

/* wykonanie zapytania zapisanego w zmiennej $sql_query i zapisane wyniku w $wynik */
$wynik = pg_exec($sql_query);
/* pobranie ilości wierszy */
$ilosc_wierszy = pg_numrows($wynik);
/* pętla przemieszczająca sie po kolejnych wierszach znajdujących się w wyniku $wynik */
for ($i = 0; $i < $ilosc_wierszy; $i++)
{

          /* pobranie pojedynczego wiersza i zapisanie go do zmiennej $row jako tablicy asocjacyjnej */
          $row = pg_fetch_array($wynik, $i);
          /* pokazanie pola o nazwie nazwa_pola */
          echo ($row["nazwa_pola"]."\n");
}
/* zwolnienie pamięci zajmowanej na przechowanie rekordów */
pg_freeresult($wynik);
/* zamknięcie połączenia z bazą danych */
pg_close($conn);
 Autor: Krzysztof Stelmach
Strona pochodzi z http://www.stelmach.info/

Bazy danych w PHP
dBase
DBA
DBM
MySQL
PostgreSQL
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker