BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 34 | UU: 689

Bazy MySQL

Opis bazy danych MySQL można znaleźć na stronie www.mysql.com

int mysql_affected_rows([int id_polaczenia])
- funkcja zaraca ilość wierszy (rekordów) objętych poprzednio wykonaną operacją na bazie danych; funkcja odnosi się do operacji INSERT, UPDATE oraz DELETE, lecz nie dotyczy ona SELECT; w przypadku SELECT patrz funkcja mysql_num_rows(); w przypadku wykonania kwerendy usuwającej DELETE bez klauzuli WHERE, czyli usunięcie wszystkich rekordów, funkcja zwróci wartość 0, w przeciwnych wypadkach zostanie zwrócona wartość dodatnia

int mysql_change_user(string uzytkownik, string haslo [, string baza [, int id_polaczenia]])
- funkcja zmienia bieżącego użytkownika dla bieżącego połączenia lub połączenia określonego poprzez identyfikator połączenia id_polaczenia na użytkowinika o nazwie uzytkownik oraz haśle hasło; jeśli zmiana się nie powiedzie aktywny zostaje użytkownik dotychczasowy

int mysql_close([int id_polaczenia])
- funkcja zamyka połączenie z bieżącą bazą danych lub bazą o identyfikatorze połączenia id_polaczenia; zwrócona wartość false świadczy o wystąpionym błędzie podczas zamykania połączenia; połączenie jest także zamykane (jeśli oczywiście wcześniej nie zostało to zrobione) w momencie zakończenia wykonywania skryptu

int mysql_connect([string nazwa_hosta[:port]] [, string uzytkownik] [, string haslo])
- funkcja nawiązująca połączenie z serwerem bazy danych MySQL; w przypadku wystąpienia błędu funkcja zwraca łańcuch zawierający opis błędu; aby ukryć błąd można przed nazwą funkcji umieścić znak @

int mysql_create_db(string nazwa_bazy [, int id_polaczenia])
- funkcja tworząca bazę MySQL o nazwie nazwa_bazy dla połączenia o identyfikatorze id_polaczenia; istnieje jej także inna (wcześniejsza) wersja, tj. mysql_createdb()

int mysql_data_seek(int id_wynikow, int numer_wiersza)
- funkcja przesuwa wewnętrzny wskaźnik wyników do pozycji określonej przez numer_wiersza; w przypadku wystąpienia błędu zwrócona zostanie wratość false

int mysql_db_query(string nazwa_bazy, string zapytanie [, int id_polaczenia])
- funkcja wykonuje zapytanie na bazie danych i zwraca wynik zapytania lub w przypadku błędu wartość false

int mysql_drop_db(string nazwa_bazy [, int id_polaczenia])
- funkcja usuwa bazę o nazwie nazwa_bazy; w przypadku błędu zwracana jest wartość false; istnieje jej także inna (wcześniejsza) wersja, tj. mysql_dropdb()

int mysql_errno([int id_polaczenia])
- funkcja zwraca numer błędu wynikłego podczas wykonywania poprzedniej operacji na bazie danych

string mysql_error([int id_polaczenia])
- funkcja zwraca opis błędu (komunikat) wynikłego podczas wykonywania poprzedniej operacji na bazie danych

array mysql_fetch_array(int id_wynikow [, int typ_wyniku])
- funkcja zwraca wiersz (rekord) ze zbioru wyników w postaci tablicy asocjacyjnej lub wartość false jeśli nie ma więcej wierszy (rekordów); funkcja jest rozszerzeniem funkcji mysql_fetch_row(); typ_wyniku może przyjąc wartości MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM lub MYSQL_BOTH

object mysql_fetch_field(int id_wynikow [, int offset_pola])
- funkcja zwraca informacje o wskazanej kolumnie zbioru wyników w postaci obiektu; obiekt posiada następujące właściwości:
name - nazwa kolumny
table - nazwa tabeli do której należy kolumna
max_length - maksymalna długość kolumny
not_null - wartość 1 jeśli kolumna nie może posiadać wartości NULL
primary_key - wartość 1 jeśli kolumna jest kluczem podstawowym
unique_key - wartość 1 jeśli kolumna jest kluczem unikalnym
multiple_key - wartość 1 jeśli kolumna nie jest kluczem unikalnym
numeric - wartość 1 jeśli kolumna zawiera wartości numeryczne
blob - wartość 1 jeśli kolumna jest typu BLOB
type - typ kolumny
unsigned - wartość 1 jeśli kolumna zawiera wartości tylko dodatnie (bez znaku)
zerofill - wartość 1 jeśli kolumna jest wypełniana wartościami zerowymi

array mysql_fetch_lengths(int id_wynikow)
- funkcja zwraca tablice zawierającą maksymalną długość danych, jakie można zapisać w każdej kolumnie wskazanego zbioru wyników o identyfikatorze id_wynikow; odnosi się do wiersza ostatnio zwróconego przez funkcje: mysql_fetch_row(), mysql_fetch_array() oraz mysql_fetch_object()

object mysql_fetch_object(int id_wynikow [, int typ_wyniku])
- funkcja zwraca obiekt zawierający wartości poszczególnych pól z wyniku zapytania przechowywanym pod identyfikatorem id_wynikow; dostęp do pola odbywa się następująco:
$dane = mysql_fetch_object($wynik);
echo ($dane->nazwa_pola);

array mysql_fetch_row(int id_wynikow)
- funkcja zwraca tablicę zawierającą wartości poszczególnych pól z wyniku zapytania przechowywanym pod identyfikatorem id_wynikow; dostęp do poszczególnych pól odbywa się poprzez podanie numeru pola, np.:
$dane = mysql_fetch_row($wynik);
echo ($dane[0]);

string mysql_field_flags(int id_wynikow, int offset_pola)
- funkcja zwraca flagi związane ze wskazanym polem offset_pola zbioru wyników o identyfikatorze id_wynikow w postaci łańcucha znakowego; są to pojedyncze słowa oddzielone pojedynczą spacją

int mysql_field_len(int id_wynikow, int offset_pola)
- funkcja zwraca długość pola offset_pola

string mysql_field_name(int id_wynikow, int indeks_pola)
- funkcja zwraca nazwę pola o numerze indeks_pola

int mysql_field_seek(int id_wynikow, int offset_pola)
- funkcja przesuwa wskaźnik na pole o numerze offset_pola

string mysql_field_table(int id_wynikow, int offset_pola)
- funkcja zwraca nazwę tabeli, w której znajduje sie pole o numerze offset_pola

string mysql_field_type(int id_wynikow, int offset_pola)
- funkcja zwraca typ pola o numerze offset_pola; są to na przykład wartości: int, real, string, blob, itd.

int mysql_free_result(int id_wynikow)
- funkcja zwalnia pamięć przeznaczoną na przechowywanie wyniku o identyfikatorze id_wyniku; funkcja jest także wywoływana w momencie zakończenia wykonywania się skryptu, jeśli oczywiście nie była wywołana wcześniej

int mysql_insert_id([int id_polaczenia])
- funkcja zwraca ID wygenerowane dla pola AUTO_INCREMENT podczas poprzednio wykonanej operacji INSERT na bazie

int mysql_list_dbs([int id_polaczenia])
- funkcja zwraca listę baz danych dostępnych na serwerze MySQL

int mysql_list_fields(string nazwa_bazy, string nazwa_tabeli [, int id_polaczenia])
- funkcja zwraca listę pól dostępnych w tabeli nazwa_tabeli w bazie o nazwie nazwa_bazy dla bieżącego połączenia lub połączenia o identyfikatorze id_polaczenia; w przypadku wystąpienia błędu zwracana jest wartość -1

int mysql_list_tables(string nazwa_bazy [, int id_polaczenia])
- funkcja zwraca listę tabel znajdujących się w bazie nazwa_bazy

int mysql_num_fields(int id_wynikow)
- funkcja zwraca wartość liczbową określającą ilość pól w wyniku o identyfikatorze id_wynikow

int mysql_num_rows(int id_wynikow)
- funkcja zwraca wartość liczbową określającą ilość wierszy (rekordów) w wyniku o identyfikatorze id_wyniku

int mysql_pconnect([string host[:port][:/sciezka/do/socketu]] [, string uzytkownik] [, string haslo])
- funkcja nawiązująca trwałe połączenie (niezamykane w czasie zakończenia wykonywania skryptu) z serwerem bazy danych MySQL; w przypadku wystąpienia błędu funkcja zwraca łańcuch zawierający opis błędu; aby ukryć błąd można przed nazwą funkcji umieścić znak @

int mysql_query(string zapytanie [, int id_polaczenia])
- funkcja wysyła i wykonuje zapytanie SQL zapytanie na bazie danych; zapytanie nie powinno być zakończone średnikiem; w przypadku wystąpienia błędu (niemożliwości wykonania zapytania przez serwer MySQL) zwracana jest wartość false

int mysql_result(int id_wynikow, int wiersz [, mixed pole])
- funkcja zwraca wartość określonego pola pole w wierszu o numerze wiersz w zbiorze wyników o identyfikatorze id_wynikow; pole może określać numer pola, jego nazwę lub przyjąć postać nazwa_tabeli.nazwa_pola

int mysql_select_db(string nazwa_bazy [, int id_polaczenia])
- funkcja określa aktywną (domyślną) bazę danych

string mysql_tablename(int id_wynikow, int indeks)
- funkcja zwraca nazwę tabeli, zwróconej przez funkcję mysql_list_tables() w postaci zbioru wyników w identyfikatorze id_wynikow, o ineksie (pozycji) indeks

Przykład użycia powyższych funkcji

/* nawiązanie połaczenia z bazą MySQL na komputerze o nazwie nazwa_hosta, dostęp do bazy jako użytkownik o nazwie user oraz haśle password */
$conn = mysql_connect("nazwa_hosta", "user", "password") or die("Połączenie nie może zostać nawiązane");
/* określenie nazwy bazy jako nazwa_bazy */
mysql_select_db("nazwa_bazy");
$sql_query = "SELECT * FROM tabela";
/* wykonanie zapytania zapisanego w zmiennej $sql_query i zapisane wyniku w $wynik */
$wynik = mysql_query($sql_query) or die("Błędne zapytanie");
/* pętla pobierająca kolejno wiersze przechowywane w wyniku $wynik */
while ($row = mysql_fetch_array($wynik))
{
           
/* pokazanie pola o nazwie nazwa_pola */
           
echo ($row["nazwa_pola"]."\n");
}
/* zwolnienie pamięci zajmowanej na przechowanie rekordów */
mysql_free_result($wynik);
/* zamknięcie połączenia z bazą danych */
mysql_close($conn);
 Autor: Krzysztof Stelmach
Strona pochodzi z http://www.stelmach.info/

Bazy danych w PHP
dBase
DBA
DBM
MySQL
PostgreSQL
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker