BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 16 | UU: 79

Bazy dBase

bool dbase_add_record(int identyfikator_bazy, array rekord)
- funkcja dodaje wiersz (rekord) przekazywany w postaci tablicy rekord do bazy danych dBase o identyfikatorze identyfikator_bazy; jeśli ilość pól w bazie danych jest różna od ilości elementów w tablicy rekord operacja nie zostanie wykonana i zostanie zwrócona wartość false

bool dbase_close(int identyfikator_bazy)
- funkcja zamyka bazę danych określoną poprzez identyfikator identyfikator_bazy

int dbase_create(string nazwa_pliku, array pola)
- funkcja tworzy bazę danych dBase; tablica pola jest tablicą tablic, z których każda opisuje format pojedynczego pola bazy i zawiera nazwę, typ pola, długość oraz precyzję; typy pola mogą być następujące: L - boolean (nie posiada długości ani precyzji), M - memo (nie obsługiwane przez PHP, nie posiada długości ani precyzji), D - data w formacie YYYYMMDD (nie posiada długości ani precyzji), N - liczba (posiada długość oraz precyzje), C - łańcuch; jeśli baza danych zostanie utoworzona pomyślnie funkcja zwróci identyfikator, w przeciwnym wypadku zostanie zwrócona wartość false

bool dbase_delete_record(int identyfikator_bazy, int rekord)
- funkcja oznacza wiersz (rekord) w bazie danych o identyfikatorze identyfikator_bazy na pozycji rekord jako usunięty;
UWAGA
: aby usunąć rekordy oznaczone jako usunięte należy wywołać funkcję dbase_pack()

array dbase_get_record(int identyfikator_bazy, int rekord)
- funkcja zwraca rekord z pozycji rekord z bazy danych o identyfikatorze identyfikator_bazy w postaci tablicy zawierającej dodatkowo pole asocjacyjne nazwane deleted posiadające wartość 1 w przypadku rekordu oznaczonego jako usunięty

array dbase_get_record_with_names(int identyfikator_bazy, int rekord)
- funkcja zwraca rekord z pozycji rekord z bazy danych o identyfikatorze identyfikator_bazy w postaci tablicy asocjacyjnej zawierającej dodatkowo pole nazwane deleted posiadające wartość 1 w przypadku rekordu oznaczonego jako usunięty

int dbase_numfields(int identyfikator_bazy)
- funkcja zwraca ilość pól (kolumn) znajdujących się w baze danych o identyfikatorze identyfikator_bazy; numery pól są pomiędzy 0 a dbase_numfields($db)-1

int dbase_numrecords(int identyfikator_bazy)
- funkcja zwraca ilość wierszy (rekordów) znajdujących się w baze danych o identyfikatorze identyfikator_bazy; numery wierszy są pomiędzy 1 a dbase_numrecords($db)

int dbase_open(string nazwa_pliku, int tryb)
- funkcja otwiera plik bazy danych dBase o nazwie nazwa_pliku; tryb może przyjąc wartości: 0 - dla trybu tylko do odczytu, 1 - dla trybu tylko do zapisu, 2 - dla trybu do odczytu i zapisu

bool dbase_pack(int identyfikator_bazy)
- funkcja "pakuje" bazę danych, czyli usuwa z niej wszystkie rekordy oznaczone jako usunięte przy pomocy funkcji dbase_delete_record()

bool dbase_replace_record(int identyfikator_bazy, array rekord, int numer_rekordu)
- funkcja zastępuje rekord o numerze numer_rekordu istniejący w bazie o identyfikatorze identyfikator_bazy tablicą rekord zawierającą dane; jeśli ilość pól w bazie danych jest różna od ilości elementów w tablicy rekord operacja nie zostanie wykonana i zostanie zwrócona wartość false

1. Przykład utworzenia bazy dBase

/* ustalenie położenia i nazwy pliku bazy danych */
$nazwa_db = "/tmp/moja_baza.dbf";
/* określenie struktury bazy danych */
$definicja =  
        array(
            array("data", "D"),
            array("imie", "C", 50),
            array("wiek", "N", 3, 0),
            array("email", "C", 128),
            array("czlonek", "L")
        );

/* utworzenie bazy na podstawie powyżej zdefiniowanych parametrów */
if (!dbase_create($nazwa_db, $definicja))
            echo ("Wystąpił błąd!");
 

 

2. Przykład użycia dbase_numrecords
oraz dbase_numfields

/* pobranie ilości rekordów z bazy o identyfikatorze przechowywanym w zmiennej $db */
$ilosc_rekordow = dbase_numrecords($db);
/* pobranie ilości kolumn (pól) z bazy o identyfikatorze przechowywanym w zmiennej $db */
$ilosc_wierszy = dbase_numfields($db);
/* pętla przemieszczająca się po poszczególnych wierszach (rekordach) */
for ($num_rekordu = 1; $num_rekordu <= $ilosc_rekordow; $num_rekordu++)
{  
      
 /* pobranie rekordu o numerze wskazanym przez zmienną $num_rekordu */
        $rekord = dbase_get_record($db, $num_rekordu);
 
      /* pętla przemieszczająca się po poszczególnych kolumnach (polach) bieżącego rekordu */
        for ($i = 0; $i < $ilosc_wierszy; $i++)
        {    
         
  /* wyświetlenie zawartości bieżącego pola rekordu */
            echo ($rekord[$i]);   >
        }
        echo ("\n");
}
 Autor: Krzysztof Stelmach
Strona pochodzi z http://www.stelmach.info/

Bazy danych w PHP
dBase
DBA
DBM
MySQL
PostgreSQL
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker